Specjalne

Piec kominkowy typu koza z płaszczem wodnym o mocy 10 kW Nowoczesny wygląd,...

Cena: 1050

Para szuka domu do wynajecia w Jaroslawiu lub bliskiej okolicy Minimum 3...

Cena: 1

Zatrudnię do pracy na pełny etat w sklepie zielarsko-medycznym w Jarosławiu.

Cena: 1
Newsletter

Najnowsze ogłoszenia i firmy - za darmo wprost na Twojego maila

 »  »  » 

Doradca ds. obsługi Bazy Usług Rozwojowych

Firmowe
  |  numer: 71820
Ogłoszenie zakończone

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

 

Doradca ds. obsługi Bazy Usług Rozwojowych

 

Wymagania niezbędne:

1)    wykształcenie wyższe ekonomiczne na kierunku: finanse, bankowość, rachunkowość, zarzadzanie finansami,

2)    co najmniej 3-letni staż pracy,

3)    udział w realizacji minimum 1 projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub posiadanie doświadczenia w realizacji usług doradczych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw,

4)    aktywne prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego samochodu,

5)    bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Office (Word, Excel).

 

Wymagania pożądane:

1)    znajomość zasad dotyczących udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis,

2)    znajomość Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.

 

Cechy i umiejętności, które Kandydat powinien posiadać:

1)    komunikatywność,

2)    wysoka kultura osobista,

3)    bardzo dobra organizacja pracy,

4)    samodzielność,

5)    sumienność, rzetelność,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Udział w realizacji projektu pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, realizowanego przez PARR S.A. na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

 

„Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”, to projekt w ramach którego mikro, mali i średni przedsiębiorcy z terenu subregionu przemyskiego (miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski i powiat lubaczowski) będą mogli uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe, tj. m.in. szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo. Przedsiębiorcy zainteresowani dofinansowaniem usług rozwojowych w pierwszej kolejności muszą wybrać wykonawcę usługi (poprzez Bazę Usług Rozwojowych dostępną na stronie www.usługirozwojowe.parp.gov) a następnie złożyć do PARR S.A. wniosek o dofinansowanie usługi. Dofinansowanie na usługi rozwojowe będzie wypłacane w formie refundacji po zrealizowaniu usługi i przedstawieniu przez przedsiębiorcę dokumentów potwierdzających skorzystanie z usługi i zapłaceniu za nią.

 

Szczegółowy zakres zadań na stanowisku Doradca ds. obsługi Bazy Usług Rozwojowych:

1)        Informowanie przedsiębiorców o zasadach funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych, w tym również podczas dyżurów w zamiejscowych Punktach Konsultacyjnych /Lubaczów, Jarosław, Przeworsk/.

2)        Pomoc przedsiębiorcom w wypełnianiu dokumentów dotyczących usług rozwojowych dostępnych za pomocą BUR, w tym również podczas dyżurów w zamiejscowych Punktach Konsultacyjnych /Lubaczów, Jarosław, Przeworsk/.

3)        Weryfikacja dokumentów składanych przez przedsiębiorców dotyczących usługi rozwojowej, w szczególności kwalifikowalności uczestników (przedsiębiorstw i pracowników), w tym możliwości udzielenia pomocy de minimis lub pomocy publicznej.

4)        Przygotowywanie dla przedsiębiorców umów (promes) dotyczących usług rozwojowych.

5)        Monitorowanie prowadzonych usług rozwojowych, w tym również pod kątem ich jakości, z uwzględnieniem oceny wsparcia przez uczestników.

6)        Kontrola realizacji usług rozwojowych, w tym na miejscu realizacji usługi.

7)        Weryfikacja dokumentów dotyczących zrealizowanych usług rozwojowych.

 

Warunki pracy:

1)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2)    zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3)    umowa o pracę na czas określony, od 01.08.2018 r. do 31.12.2021 r.

4)    praca w siedzibie PARR S.A. w Przemyślu oraz zamiejscowych Punktach Konsultacyjnych  /2 razy w tygodniu wyjazd do Lubaczowa, Jarosławia lub Przeworska/,

5)    budynek siedziby PARR S.A. mieszczący się w Przemyślu w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych /m.in. winda/,

6)    wynagrodzenie: 3500-3800 zł brutto

 

Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny,

2)    życiorys zawodowy (CV)

3)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4)    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany 3  letni staż pracy,

5)    kserokopie dokumentów jednoznacznie potwierdzające wymóg dotyczy udziału w realizacji minimum 1 projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub posiadania doświadczenia w realizacji usług doradczych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw,

6)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 921 j.t.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko Doradca ds. obsługi Bazy Usług Rozwojowych osobiście w sekretariacie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, pok. 26, lub przesłać na adres: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz. 16.00. Aplikacje, które wpłyną do PARR S.A. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru, po jego zakończeniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej PARR S.A. - www.parr.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci będą mogli odebrać w sekretariacie PARR S.A. (pok. 26) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej ulegną zniszczeniu.

 

Zgodnie z treścią art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t) informujemy, że Prezes Zarządu PARR S.A. z siedzibą w Przemyślu, ul. ks. Piotra Skarg 7/1 jest administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w PARR S.A.

Dane osobowe zbierane są dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru, w celu wyłonienia kandydata do pracy w  Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Każdy kandydat, którego dane są przetwarzane w celu związanym z realizacją procesu naboru, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Przekazanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy.

 

UWAGA - Zachowaj ostrożność!

PAMIĘTAJ 
odpowiadając na ofertę pracy zachowaj szczególną ostrożność gdy potencjalny pracodawca żąda:

 • wpłaty zaliczki na poczet procesu rekrutacyjnego;
 • przesłania skanu / kopii dowodu osobistego lub jakiegokolwiek innego dokumentu tożsamości.

Tego typu praktyki są bezprawne i mogą wskazywać na chęć oszustwa.

W każdej tego typu sytuacji prosimy o niezwłoczny kontakt z nami.

Zwróć szczególną uwagę czy oferta pracy zawiera niezbędne dane kontaktowe pozwalające jednoznacznie zidentyfikować pracodawcę;

 • numer telefonu,
 • adres e-mail (najlepiej w domenie firmowej, a nie darmowy - typu: @gmail.com, @wp.pl, @o2.pl, itp.),
 • adres siedziby.
Podobne ogłoszenia
 • POZNAJ NAS I ZACZNIJ SWOJĄ KARIERĘ W EURO! Jesteśmy polską firmą, która od blisko 30 lat działa na rynku sprzedaży sprzętu elektronicznego i sprzętu gospodarstwa domowego. Nasi pracownicy rozwijają się z nami – 80% osób na stanowiskach kierowniczych...

  Dodano: 03.09.2018 o 10:50
 • Centrum Ubezpieczeń - Doradca klienta, Mobilny doradca klienta

  Dodano: 28.08.2018 o 13:13
Wyróżnione firmy
Partnerzy
© 2009- Jaroslawiak.pl
realizacja i CMS: omnia.pl